Home / Korean / English / Japanese

Japanese

Home > DVR Equipment > HD Video Codec > Video Codec Module     

HD ӫǫーǫëー

ɫѫ・ƫΫーHDӫǫーǫëー(AP-NC5000AP-NC3500AP-NC3000etc)ӮDSP۪ ͫFull HD/HDӫǫー装ˡӫǫ/ーǫ/٫⫸ー装󷪹몳ȪǪު..[More]

ӫǫーǫëー

ɫѫ・ƫΫーHDӫǫーǫëー(AP-NC5000AP-NC3500AP-NC3000etc)ӮDSP۪ ͫFull HD/HDӫǫー/ǫー装ˡӫǫ/ーǫ/٫⫸ー装󷪹몳ȪǪު...[More]


AP-NC5000

AP-NC5000 HD video codec for NDVR is anext generation multichannel HD video encoder/decoder devicebased on ahigh performance DSP. It can install ten(10) video module slot. It pr..[More]

AP-NC3500

 AP-NC3500 HDӫǫーǫëϡӮDSP۪ ͫHDӫǫーǫーー装ǡ4ĪΫӫǫ⫸ー装󷪹몳ȪǪުH.264ー画HD画・η・・ʪʪ..[More]

AP-NC3000

AP-NC3000 HDͫëȫーӮDSP۪ ͫHDӫǫーǫーー装ǡ2ĪΫӫǫ⫸ー装󷪹몳ȪǪުH.264ー画HD画・η・・ʪʪ..[More]

AP-NC2000

AP-NC2000 HDͫëȫーӮDSP۪ ͫHDӫǫーǫーー装ǡĪHDӫǫ⫸ー装󷪹몳ȪǪުH.264ー画HD画・η・・ʪ..[More]

AP-NC2000D

AP-NC2000D HDͫëȫーӮDSP۪ ͫHDӫǫーǫーー装ǡĪHDӫǫ⫸ー装󷪹몳ȪǪު H.264ー画HD画・η・・..[More]


AV6000N

ー強H.264 SVCFull HDΫӫǫーǫë⫸ーAV6000N AV6000Nӫǫーǫë⫸ーFull HDʫͫëȫー..[More]

AV6000

Quadrupleӫǫーǫ󫰪Full HD(1080i)ӫǫーǫë⫸ーAV6000 AV6000ӫǫーǫë⫸ーFull HDʫͫëȫ..[More]

AV3000

TripleӫǫーǫHD(720P)ӫǫーǫë⫸ーAV3000 AV3000ӫǫーǫë⫸ーHDʫͫëȫー..[More]

AV3000E

TripleӫǫーǫHD(720P)ӫǫーǫë⫸ーAV3000E AV3000Eӫǫーǫë⫸ーHDʫͫëȫー..[More]

AV3000D

HD(720P)ӫǫǫー⫸ーAV3000D AV3000Dӫǫーǫë⫸ーHDʫͫëȫーʫーӫꪹӫǫǫ..[More]

AV2000

DualӫǫーǫD1Ϋӫǫーǫë⫸ーAV2000 AV2000ӫǫーǫë⫸ーD1ʫͫëȫーʫ..[More]

AV1800

DualӫǫーǫD1Ϋӫǫーǫë⫸ーAV1800 AV1800ӫǫーǫë⫸ーD1ʫͫëȫーʫ..[More]

HS6000

HS6000 Full HDح発Ѧ⫸ーAP-NC3000Ϊ誦ʫɫѫӫǫーǫëーɫիëȫー装󷪵ĪǪӮDSP..[More]

HS3000

HS3000 HDح発Ѧ⫸ーAP-NC3000Ϊ誦ʫɫѫӫǫーǫëーɫիëȫー装󷪵ĪǪӮDSPHD ..[More]